Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

In verband met de ANBI-status van de Vereniging voor Christelijk basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Oostkapelle wordt hier de daaraan wettelijk verplichte verantwoording via internet weergegeven.  
 
Naam van de instelling Vereniging voor Christelijk basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Oostkapelle
RSIN/fiscaal nummer 1223.22.350
Contactgegevens Het postadres is:
Vlaamse Gaai 2
4356 DC Oostkapelle
0118-583989 
Doelstelling  De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
Beleidsplan Zie het schoolplan 2011-2015
Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. Van de in het bestuur zitting hebbende personen dient ten minste vier/vijfde gedeelte belijdend lid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten. Personen in dienst van de vereniging, zomede hun echtgenoten, kunnen geen deel van het bestuur uitmaken.
Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke functionarissen tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur wijst voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger, alsmede een algemeen-adjunct aan.
Namen van de bestuurders Zie inschrijving KVK uittreksel_handelsregister
Beloningsbeleid Bestuursleden kunnen een aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte onkosten. Personeelsleden in dienst van de vereniging vallen wettelijk onder de werking van de CAO Primair Onderwijs.
 Verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie het jaarverslag 2017
Zie het Jaarverslag 2018 
Financiële verantwoording Zie het jaarverslag 2017
Zie het Jaarverslag 2018