Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

ict@EHSoostkapelle.nl


Medezeggenschapsreglement van de Eben-HaŽzerschool te Oostkapelle
 
 
 
Paragraaf 1         Algemeen

Artikel 1              Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a.       de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.2006,658);
b.       bevoegd gezag: het bestuur van de Eben-HaŽzerschool te Oostkapelle;
c.       medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in
         artikel 3 van de wet;
d.      school         :de Eben-HaŽzerschool te Oostkapelle;
e.       leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
f.       ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
g.      schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het
         primair onderwijs;
h.      personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te
         werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam
         is op de school;
i.        geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde
         lid van de wet.

Paragraaf 2         De medezeggenschapsraad

Artikel 2              Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Artikel 3              Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden van wie
a.       2       leden door en uit het personeel worden gekozen; en
b.       2       leden door en uit de ouders worden gekozen.

Artikel 4              Onverenigbaarheden
1.      Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting
         nemen in de medezeggenschapsraad.
2.      Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op
         te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet
         tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad.

Artikel 5              Zittingsduur
1.      Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van
         3 jaar. De maximale zittingstermijn bedraagt 2 perioden.
2.      Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en
         is terstond herkiesbaar.
3.      Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of
         verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is
         aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4.      Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de
         medezeggenschapsraad:
         a.       door overlijden;
         b.       door opzegging door het lid;
         c.       zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en
                   waardoor hij is gekozen;
         d.      door ondercuratelestelling.

Paragraaf 3         De Verkiezing

Artikel 6              Organisatie verkiezingen

De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de medezeggenschapsraad. De organisatie daarvan kan de medezeggenschapsraad opdragen aan een verkiezingscommissie. De medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

Artikel 7              Datum verkiezingen
1.      De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede
         de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
2.      De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het
         personeel in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.

Artikel 8              Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad.

Artikel 9              Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde                                 personen
De medezeggenschapsraad stelt voor de verkiezingen, ouders en personeel in de gelegenheid zich kandidaat te stellen, gedurende een periode van twee weken.

Artikel 10            Onvoldoende kandidaten
1.      Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld
         dan er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn, vindt
         voor die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde
         kandidaten geacht te zijn gekozen.
2.      De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de
         betrokken kandidaten daarvan tijdig vůůr de verkiezingsdatum in kennis.
 
Artikel 11            Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming.

Artikel 12            Stemming; volmacht
1.      Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er
         zetels voor zijn geleding in de medezeggenschapsraad zijn. Op een
         kandidaat kan slechts ťťn stem worden uitgebracht.
2.      Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn
         stembiljet een ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten
         uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste ťťn andere
         kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.

Artikel 13            Uitslag verkiezingen
1.      Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal
         stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten
         zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich
         verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2.      De uitslag van de verkiezingen wordt door de medezeggenschapsraad
         vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de
         geledingen en de betrokken kandidaten.


Artikel 14            Tussentijdse vacature
1.      In geval van een tussentijdse vacature wijst de medezeggenschapsraad
         tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende
         geleding die blijkens de vastgestelde  uitslag, bedoeld in artikel 13,
         tweede lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2.      De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de
         vacature. De medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing
         mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken
         kandidaat.
3.      Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan
         er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn of indien er
         geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature
         (s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing. In
         dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 4         Algemene taken en bevoegdheden van de                                         medezeggenschapsraad

Artikel 15            Overleg met bevoegd gezag
1.      Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad komen bijeen, indien
         daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door de
         medezeggenschapsraad, een geleding van de medezeggenschapsraad of
         het bevoegd gezag.
2.      Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de
         meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de
         in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk.Artikel 16            Initiatief bevoegdheid medezeggenschapsraad
 1. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad.
 3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de medezeggenschapsraad.
 4. Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking en overleg met elke geleding afzonderlijk.

  Artikel 17            Openheid, onderling overleg en gelijke behandeling
  1.      De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en
           onderling overleg in de school.
  2.      De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school in het algemeen
           tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke
           behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling
           van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en
           allochtone werknemers.
  3.      De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen
           schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de
           gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het
           bijzonder aangaan met hem overleg te voeren.

  Artikel 18            Informatieverstrekking
  1.      De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet
           gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak
           redelijkerwijze nodig heeft.
  2.      De medezeggenschapsraad ontvangt in elk geval:
           a.       jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op
                     financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
           b.       jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten
                     grondslag ligt aan de middelen uit
                     s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;
           c.       jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van
                     de Wet op het primair onderwijs;
           d.      de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de
                     uitoefening van zijn bevoegdheden;
           e.       terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie,
                     bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, waarbij
                     de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de
                     eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van
                     dat oordeel zal nemen, een en ander met inachtneming van de
                     privacy van het personeel, ouders en leerlingen;
           f.       ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte
                     en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken
                     per groep van de in de school werkzame personen en de leden
                     van het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met
                     welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en
                     afspraken zich houden tot elkaar en tot die van het voorafgaande
                     jaar;
           g.      tenminste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte
                     en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken
                     met het orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het
                     toezicht op het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt
                     met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en
                     afspraken zich houden tot elkaar en tot die van het voorafgaande
                     jaar;
           h.      aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met
                     betrekking tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de
                     organisatie binnen de school, het managementstatuut en de
                     hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
  3.      Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt
           aan een geleding van de medezeggenschapsraad wordt dat voorstel
           gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de
           medezeggenschapsraad aangeboden. Daarbij verstrekt het bevoegd
           gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de
           uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het
           personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding daarvan
           genomen maatregelen.

  Artikel 19            Jaarverslag
  De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag, de schoolleiding, het personeel en de ouders. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op een algemeen toegankelijke plaats op de school ter inzage wordt gelegd.

  Artikel 20            Openbaarheid en geheimhouding
  1.      De vergadering van de medezeggenschapsraad is openbaar, tenzij over
           individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen
           zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.
  2.      Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk
           belang van een van de leden van de medezeggenschapsraad in het
           geding is, kan de medezeggenschapsraad besluiten dat het betrokken lid
           aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De
           medezeggenschapsraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van
           de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering 
           plaatsvindt.
  3.      De leden van de medezeggenschapsraad zijn verplicht tot geheimhouding
           van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien 
           waarvan het bevoegd gezag dan wel de medezeggenschapsraad hun
           geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde
           geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het
           voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vůůr
           de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
  4.      Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit
           artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of mondelinge
           verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze
           dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de
           geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
  5.      De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beŽindiging van het
           lidmaatschap van de raad, noch door beŽindiging van de band van de
           betrokkene met de school.

  Paragraaf 5         Bijzondere bevoegdheden medezeggenschapsraad

  Artikel 21            Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
  Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
  a.       verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  b.       vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of het
           zorgplan;
  c.       vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  d.      vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten
           door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de
           school en het onderwijs;
  e.       vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheid-, de
           gezondheid- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de
           bevoegdheid van de personeelsgeleding;
  f.       de aanvaarding van materiŽle bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan
           de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement
           en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag
           daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de
           schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die
           worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
           gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;
  g.      de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende
           klachtenregeling;
  h.      overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk
           fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of
           wijziging van het beleid ter zake.


  Artikel 22            Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
  De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot:
  a.       vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel
           beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van de
           middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de
           openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met
           uitzondering van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24 onderdeel c
           van dit reglement;
  b.       beŽindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden
           van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel
           vaststelling of wijziging van het beleid terzake;
  c.       het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame
           samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging
           van het beleid terzake;
  d.      deelneming of beŽindiging van deelneming aan een onderwijskundig
           project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid
           terzake;
  e.       vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie
           van de school;
  f.       vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings-
           of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met
           de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
  g.      aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
  h.      vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de
           schoolleiding, alsmede de vaststelling of wijziging van het
           managementstatuut;
  i.        vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en
           verwijdering van leerlingen;
  j.       vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van
           studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;
  k.       regeling van de vakantie;
  l.        het oprichten van een centrale dienst;
  m.      nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
  n.      vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud
           van de school;
  o.       vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in
           artikel 45, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs wordt
           georganiseerd.
   
  Artikel 23            Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding
  1.      Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van        de medezeggenschapsraad dat door het personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende         aangelegenheden:
 5. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 22, onder b,c,d en l van dit reglement;[1]
 6. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;
 7. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;
 8. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;
 9. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;
 10. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;
 11. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;
 12. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;
 13. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;
 14. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;
 15. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reÔntegratiebeleid;
 16. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 17. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;
 18. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
 19. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
 20. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeen gekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;
 21. vaststelling of wijziging van de regeling inzake de faciliteiten, voor zover die betrekking heeft op het personeel;
   

  Artikel 24            Instemmingsbevoegdheid oudergeleding
  Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggenschapsraad dat door de ouders is gekozen, voor de door hen voorgenomen besluiten met betrekking tot:
 22. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als hiervoor bedoeld in artikel 22, onder b, c, d en l;[2]
 23. verandering van grondslag van de school of omzetting van de school of een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
 24. vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;
 25. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen;
 26. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut;
 27. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang;
 28. vaststelling van de schoolgids;
 29. vaststelling van de onderwijstijd;
 30. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
 31. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
 32. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders;
 33. vaststelling of wijziging van de regeling zoals bedoeld in artikel 28 van de wet, voor zover die betrekking heeft op ouders en leerlingen.  Artikel 25            Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden
  1.    De bevoegdheden op grond van de artikelen 21 tot en met 24, zijn niet van
         toepassing, voor zover:
         a.         de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is
                     geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift;
         b.         het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 37 van de Wet                         op het primair onderwijs voor zover het betrokken overleg niet                              besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het personeelsdeel                           van de medezeggenschapsraad over te laten.
  2.    De bevoegdheden van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.
  Artikel 26            Termijnen
  1.      Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad of die geleding van
           de medezeggenschapsraad die het aangaat een redelijke termijn,             waarbinnen een schriftelijke standpunt uitgebracht dient te zijn over de
           voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als
           bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van dit reglement.
  2.      De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per
           geval, op gemotiveerd verzoek van de medezeggenschapsraad dan wel
           die geleding van de medezeggenschapsraad die het aangaat, worden
           verlengd.
  3.      Het bevoegd gezag deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan
           niet wordt verlengd en indien nodig voor welke termijn de verlenging
           geldt.
  4.      Indien de medezeggenschapsraad dan wel de geleding van de
           medezeggenschapsraad die het aangaat, niet binnen de in het eerste lid
           bedoelde termijn advies uitbrengt dan wel geen uitsluitsel geeft over het
           al dan niet verlenen van instemming, kan het bevoegd gezag het
           voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.

  Paragraaf 6         Inrichting en werkwijze medezeggenschapsraad

  Artikel 27            Verkiezing voorzitter en secretaris
  1.      De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een
           plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
  2.      De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter,
           vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in rechte.

  Artikel 28            Uitsluiting van leden van de medezeggenschapsraad
  1.      De leden van de medezeggenschapsraad komen de uit het lidmaatschap
           voortvloeiende verplichtingen na.
  2.      De medezeggenschapsraad kan tot het oordeel komen, dat een lid van de
           medezeggenschapsraad de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet
           nakomt, indien het betrokken lid;
           a.       hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de
                     wet en van het medezeggenschapsreglement;
           b.       hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan
                     hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet
                     vermoeden;
           c.       hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van
                     de medezeggenschapsraad.
  3.      Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de
           medezeggenschapsraad met een meerderheid van ten minste twee
           derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn
           verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te
           trekken als lid van de medezeggenschapsraad
  4.      Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding,
           waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, met een meerderheid
           van ten minste tweederde deel besluiten het lid van de
           medezeggenschapsraad uit te sluiten van de werkzaamheden van de
           medezeggenschapsraad voor de duur van ten hoogste drie maanden.
  5.      De medezeggenschapsraad pleegt ingeval van het in het tweede lid
           bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen als bedoeld in het derde
           lid zoveel als mogelijk overleg met de geleding waaruit en waardoor het
           betrokken lid is gekozen, rekeninghoudend met de vertrouwelijkheid van
           gegevens.
  6.      Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken
           lid kenbaar gemaakt.
  7.      Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen,
           dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis
           te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en tevens in de
           gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich
           desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman.

  Artikel 29            Indienen agendapunten door personeel en ouders
  1.      Het personeel en de ouders kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een
           onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering
           van de medezeggenschapsraad te plaatsen.
  2.      De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager
           of het onderwerp of voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda  
           wordt geplaatst, alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden.
  3.      Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de
           secretaris degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit
           artikel hebben ingediend, schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de   
           bespreking van dat onderwerp of voorstel door de medezeggenschapsraad.
  Artikel 30            Raadplegen personeel en ouders
  De medezeggenschapsraad dan wel een geleding van die raad kan besluiten, alvorens een besluit te nemen met betrekking tot een voorstel van het bevoegd gezag over de aangelegenheden, zoals bedoeld in artikel 21 tot en met 24 van dit reglement, het personeel of de ouders over dat voorstel te raadplegen.   
   
  Artikel 31            Huishoudelijk reglement
  1.      De medezeggenschapsraad stelt, met inachtneming van de voorschriften
           van het medezeggenschapsreglement en de wet, een huishoudelijk
           reglement vast.
  2.      In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
           a.       de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
           b.       de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
           c.       de wijze van opstellen van de agenda;
           d.      de wijze van besluitvorming;
           e.       het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen.
  3.      De medezeggenschapsraad zendt een afschrift van het huishoudelijk
           reglement aan het bevoegd gezag.

  Paragraaf 7         Regeling geschillen

  Artikel 32            Aansluiting geschillencommissie
  De school is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen.

  Artikel 33            Aansluiting VGS-geschillencommissie
  Bij een geschil zullen bestuur en/of medezeggenschapsraad vooreerst de VGS-WMS geschillen commissie raadplegen en eventueel pas daarna de landelijke geschillencommissie
   
  Paragraaf 8         Optreden namens het bevoegd gezag

  Artikel 34            Personeelslid voert overleg
  1.      De directeur         voert namens het bevoegd gezag het overleg, als bedoeld in           dit reglement, met de medezeggenschapsraad.
  2.      Op verzoek van de medezeggenschapsraad of op verzoek van het
           personeelslid,als genoemd in het eerste lid, kan het bevoegd gezag
           besluiten dat personeelslid te ontheffen van zijn taak om een bespreking
           namens het bevoegd gezag te voeren.                                  
  3.                Op verzoek van de medezeggenschapsraad voert het bevoegd gezag in
           bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de medezeggenschapsraad.

  Paragraaf 9         Overige bepalingen


  Artikel 35            Voorzieningen
  1.               Het bevoegd gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van
           de voorzieningen, waarover het kan beschikken en die de raad voor de
           vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
  2.      Het bevoegd gezag werkt de faciliteiten voor de leden van de
           medezeggenschapsraad, zoals bedoeld in de wet, nader uit in het
           medezeggenschapsstatuut.
   
  Artikel 36            Rechtsbescherming
  Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan
  hebben op een lijst van kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van
  dit reglement, alsmede de leden en de gewezen leden van de
  medezeggenschapsraad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie
  met betrekking tot de school.


  Artikel 37            Wijziging reglement
  Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de
  medezeggenschapsraad en stelt het gewijzigde reglement slechts vast voor zover
  het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van ten minste
  twee derde deel van het aantal leden van de medezeggenschapsraad heeft
  verworven.
   
  Artikel 38            Citeertitel; inwerkingtreding
  1.      Dit reglement kan worden aangehaald als: medezeggenschapsreglement van de Eben-HaŽzerschool te Oostkapelle.
  2.      Dit reglement treedt in werking met ingang 6 april 2009.